Mar 17, 2015

בג"ץ וויפיי: 16/3, הוגשו תגובות עו"ד טחובר ועו"ד בך לתצהירים של מומחי המדינה - גלברג וסדצקיבמסגרת בג"צ 6269/12, הבג"צ לאסור את השימוש ברשתות Wi-Fi בבתי-הספר, ביום 16.3.5, הגשתי את תגובתי לתצהירים של פרופ' סטליאן גלברג הממונה על הקרינה, ושל פרופ' סיגל סדצקי, מנהלת מכון גרטנר ותנודע.

לאחר שהבאתי בפני בית-המשפט התבטאויות של גלברג ומשרד הבריאות שהם מתנגדים ל-Wi-Fi התבטאויות שעומדות בניגוד לנטען ע"י עוה"ד של המדינה, ב-11.2.15, החליט בית-המשפט שמן הראוי היה שיובאו תצהיריהם לפני שבית-המשפט יגיע להחלטה.

ביום 25.2.15, הוגשו התצהירים של גלברג וסדצקי שלמעשה תומכים בעמדת משרד החינוך.

ביום 16.3.15, הוגשו תגובות העותריםתגובת עו"ד דפנה טחובר ותגובת עו"ד מיכאל בך.

הדגש של תגובת עו"ד טחובר הוא על חוסר הרלוונטיות של התקן, ההטעיה לגבי התחלואה מהקרינה ברגישות לקרינה ומדוע אין זה סביר שבית-המשפט יעדיף את עמדת "מומחי" המדינה כפי שהחוק דורש ממנו לעשות.

הדגש של תגובתו של עו"ד בך הוא לגבי מכבסת המילים של משרד החינוך לגבי פריסת הרשתותמחד טענה שיש להעדיף רשת קווית ומאידך חיוב בתי-הספר להתקין רשתות אלחוטיות.

כפי שמראה תגובתי (עו"ד טחובר), וגם תגובתו של עו"ד מיכאל בך שמייצג את יתר העותרים, תצהירים אלו הם ממש הטעייה חמורה של בית-המשפט והציבור.

היקף ההטעייה שתגובותינו חושפות הן בלתי-נסבלות ומהוות עדות לכך שהיום בישראל פקידים מנהלים את המדינה, וזו הפכה נורמה ממש להגיש תצהירי שקר וגם אין לכך כל תוצאות מה שנותן גושפנקא לפקידי הממשלה להמשיך ולשקר גם לבית-המשפט. מומלץ לקרוא את התגובות שלנו.

ההוכחות שהבאנו במסגרת העתירה, לא צריכות להותיר כל ספק שגם מן הדין וגם מן הצדק שבית-המשפט ייפסוק לטובת העותרים וייגן על בריאות מיליון ילדי ישראל.

לקרוא את תגובת עו"ד דפנה טחובר לחץ כאן.

לקריאת תגובת עו"ד מיכאל בך, לחץ כאן.

לקריאת תצהיר פרופ' גלברג, לחץ כאן.

לקריאת תצהיר פרופ' סדצקי, לחץ כאן.

No comments:

Post a Comment